ബന്ധപ്പെടുക

എം.എച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇൻക്.
വിലാസം:
# 18 നിങ്ഗ്നൻ നോർത്ത് റോഡ്, നിങ്ബോ, ചൈന
P: + 86-574-27766888
F: + 86-574-27766000
+ 86-574-27766111
E:

ബന്ധം പുലർത്തുക

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
1000 ശേഷിക്കുന്നു പ്രതീകങ്ങൾ
ഫയലുകൾ ചേർക്കുക